با تصویب سیاست های جدیددولت در به روز رسانی طرح شکست خورده نهضت ملی مسکن باید دید که آیا می توان امید داشت این طرح ولو با سرعتی پایین شروع به حرکت نماید؟ در این طرح انبوه سازان به عنوان شریک دولت در ساخت و بهره برداری شناخته شده و دیگر در نقش پیمانکار در پروژه فعالیت نخواهند داشت. از سوی دیگر صندوق ملی مسکن نیز به مجموعه انبوه ساز ،متقاضی،دولت و بانک اضافه شده تا با عنوان عامل پوششی متقاضی فعالیت نماید. اما این پوشش در قالب اخراج متقاضی بد حساب از پروژه در جهت حفظ سرعت ساخت می باشد.در این نوشته نگارنده سعی دارد تا به مشکلات ناشی از ورود انبوه سازان یه عنوان بازوی مشارکتی در طرح نهضت ملی مسکن بپردازد.

به دلیل شرایط وخیم بازار مسکن در چند سال اخیر بسیاری از شرکت های انبوه ساز از جریان نقدینگی مناسبی برخوردار نبوده و سرمایه هایشان در قالب ساختمان های نیمه ساز و یا آماده فروش نرفته موجود می باشد.از این رو این گروه در جهت پیشبرد ماموریت محوله مجبوربه تامین مالی پروژه به روش های مختلف غیر نقدی می شوند.

از  مهمترین روش های تامین متریال و مصالح وتجهیزات ساختمانی روش تهاتر میباشد ، انبوه سازان در سبد سرمایه ای خود دارای واحد های مسکونی،اداری و تجاری بلا استفاده می باشند یا با توجه به اجازه دولت می توانند واحد های در حال ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن را پیش فروش نمایند. از این رو انبوه سازان می توانند در جهت اجرا،تامین متریال و مصالح و تجهیزات پروژه های نهضت ملی مسکن واحد های فوق را با تامین کنندگان و تولید کنندگان تهاتر نمایند.

این روش یک روش تامین غیر تورمی بوده و برای اقتصاد کشور نیز بسیار مناسب می باشد تا بیش از این شاهد افزایش تورم به دلیل تولید مسکن نباشیم.